Search
``Hoe wij omgaan met privacy``
Privacy & Klachtenregelement

Match and Work, gevestigd aan Van Speykweg 7 4819 BM Breda Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Van Speykweg 7
4819 BM Breda
Nederland

Privacy reglement

Privacy reglement kandidaten

1. Om te beginnen
Match and Work vindt het waarborgen van jouw privacy erg belangrijk en neemt de bescherming van persoonsgegevens daarom ook zeer serieus.

Naast het feit dat wij natuurlijk voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving, willen wij jouw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden.

Dit doen wij door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen, het naleven van een intern privacyreglement en een goede informatievoorziening.

In dit privacy beleid leggen wij uit op welke wijze wij hier vorm aan geven en wat jouw rechten zijn als betrokkene.

Match and Work blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat dit privacy beleid als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Match and Work adviseert jou dan ook het privacy beleid regelmatig te raadplegen.

2. Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand jou zou kunnen herkennen. Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Match and Work verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en BSN-nummer.
Daarnaast contactgegevens (namen, telefoonnummers en e-mailadressen) van contactpersonen familie en contactpersonen van zorginstanties die bijv. vanuit WMO zorg verlenen aan de kandidaten.
We hebben per kandidaat een dossier met informatie over bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkelings- of zorgplannen, aanwezigheid, gedrag, de werklocatie en eventueel informatie over scholing en werkgeschiedenis.

4. Op basis waarvan wij deze persoonsgegevens verwerken
Oftewel, wat doen we met je gegevens
Jouw persoonsgegevens zoals genoemd onder artikel 3 gebruiken we voor onze interne administratie en de verantwoording naar UWV en andere instanties.

5. Jouw rechten als betrokkene
Onder de Toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming heb je als betrokkene bepaalde rechten.

6. Inspectie en toegang
Je kunt indien gewenst een samenvatting en of kopie van je persoonsgegevens vragen die we verwerken of die namens ons verwerkt worden. En je kunt altijd vragen waarom we bepaalde gegevens nodig hebben.

7. Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die wij verwerken bewaren we in overeenstemming met de relevante wetten en bedrijfsrichtlijnen.

8. Externe verwerkers
Wij maken gebruik van betrouwbare externe verwerkers, die in samenwerking met ons jouw persoonsgegevens t.b.v. ons verwerken. Denk hierbij aan ons intern administratiesysteem, een server, e-mailprogramma en UWV. Wij hebben met hen passende regelingen omtrent het verwerken van persoonsgegevens getroffen, door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. Alle persoonsgegevens worden verwerkt binnen de EER.

Indien het noodzakelijk is om je gegevens te delen via de mail, gebruiken wij Zivver, zodat de documenten beveiligd worden verzonden. Wij gebruiken het systeem Zilliz voor onze dossiers, dit systeem voldoet aan de privacywetgeving.

9. Beveiliging
Intern nemen wij passende organisatorische maatregelen omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens en voeren wij een dynamisch beleid. Ook worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig (door externen) gecheckt en geëvalueerd, Je gegevens worden versleuteld verzonden. Onze medewerkers zijn tot slot allemaal gehouden tot geheimhouding vanaf het moment van indiensttreding.

10. Heb je nog vragen?
Mocht je na het lezen van dit privacy beleid nog vragen hebben omtrent privacy, dan staan wij jou graag te woord! Stuur ons een e-mail via info@matchandwork.nl
Dit privacy beleid is integraal van toepassing op alle kandidaten van Match and Work.

Klachten reglement

Algemeen
In dit klachtenreglement van Match and Work kan je lezen hoe je een klacht kan indienen.
Het bevat instructies over de manier waarop de klachten die tegen één of meer vrijwilligers of personeelsleden worden ingediend, worden afgehandeld.
Het klachtenreglement neem je door en onderteken je zodat we weten dat je op de hoogte bent van de procedure. Indien je vragen hebt, lopen we het reglement even persoonlijk met je door.

Betiteling
We hanteren in dit document voor het lezersgemak de mannelijke vorm.

Artikel 1. Voorwaarden
1.1. Iedere kandidaat die op een locatie werkt waar Match and Work de begeleiding op zich neemt heeft het recht om een klacht in te dienen.

1.2. Waar dien je je klacht in
Indien het mogelijk is kun je de klacht melden bij je locatie begeleider of jobcoach zelf. Kan dit niet omdat het deze persoon betreft dan kun je je melden bij de coördinator kwaliteitsmanagement.
Je klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en je locatie begeleider of jobcoach dient deze klacht te melden bij de coördinator kwaliteitsmanagement Karlijn Schoenmakers.

1.3. Indien je de klacht direct bij de coördinator kwaliteitsmanagement wilt indienen;
Een klacht kan in eerste instantie zowel schriftelijk als persoonlijk worden doorgegeven bij de coördinator kwaliteitsmanagement Karlijn Schoenmakers, je kunt de klacht doorgeven of een afspraak inplannen via karlijn@matchandwork.nl.
Een schriftelijk ontvangen klacht zal schriftelijk worden bevestigd binnen 3 werkdagen, met inachtneming van artikel 4.

1.4. Een klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. Naam en adres van de klager;
b. De datum van de klacht;
c. Een omschrijving van de klacht: de gedragingen, uitlatingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

Artikel 2. Geen verplichting tot afhandeling klacht
2.1. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien:
a. Het een klacht is die reeds door een andere organisatie is of wordt behandeld;
b. Het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. Het een feit betreft waartegen door de klager bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van Match and Work. Indien hiervan sprake is zal de coördinator kwaliteitsmanagement deze doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie;
d. De klacht anoniem is.

2.2. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst
van de klacht door de coördinator kwaliteitsmanagement schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 3. Klachtbehandeling
3.1. De bevoegdheid tot behandeling van de ingediende klacht ligt bij de coördinator kwaliteitsmanagement van Match and Work. De klacht wordt in behandeling genomen door de coördinator, maar indien er betrokkenheid is van deze persoon kan er een vertrouwenspersoon van buiten Match and Work worden ingezet. Zie artikel 3.7.

3.2. Na ontvangst van de klacht zendt Match and Work binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging aan de klager en/of de opdrachtgever (o.a. UWV), waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Tevens wordt er een afschrift van de klacht en van de bijbehorende stukken aan de persoon of organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de gedraging valt en daarnaast aan de Coördinator Kwaliteitsmanagement.

3.3. De coördinator kwaliteitsmanagement stelt de klager en degene, op wie de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid (indien wenselijk) te worden gehoord.
De klager mag hierbij bijgestaan worden door een raadsman of vertegenwoordiger.
Van deze horing wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt binnen vijf werkdagen aan zowel de klager alsmede degene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

3.4. De coördinator kwaliteitsmanagement:
Handelt de klacht af binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht;
Kan de behandeling van de klacht ten hoogste tien werkdagen verdagen. Hierover wordt een schriftelijke mededeling gedaan aan de klager.

3.5. De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde
beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele
maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen
worden.

3.6 In geval een klager, die onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever het UWV valt, meent dat zijn klacht niet naar behoren is afgehandeld kan de klager escaleren naar de Arbeidsdeskundige.

3.7 Vertrouwenspersoon
Indien het nodig is om je klacht te bespreken buiten de directie en medewerkers van Match and Work in kun je je wenden tot ons vertrouwenspersoon. Dit is Femke Vergeer van Dit is Tof.
Zij is te bereiken via femke@ditistof.nl.

Artikel 4. Administratie
4.1. Van iedere klacht wordt een apart dossier met een uniek volgnummer aangelegd.
4.2. Er wordt eens per kwartaal verslag gedaan tijdens het MT-overleg door de Coördinator kwaliteitsmanagement van:
Het aantal klachten;
De aard van de klachten;
Beoordeling van de ingediende klachten;
Getroffen maatregelen om de klachten op te lossen.

Definities
1.1 Klacht: In deze regeling wordt verstaan onder een klacht: een mondelinge
(re-)actie dan wel een schriftelijk stuk, waarin een natuurlijke of rechtspersoon zijn of haar ongenoegen uit over de gedragingen van en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van Match and Work dan wel een door Match and Work ingeschakelde derden.
1.2 Match and Work is verantwoordelijk voor de begeleiding van de kandidaten binnen Match and Work, dit zijn kandidaten met diverse indicaties in de zorg, zij zijn werkzaam bij derden.
1.3 Directeur(en): de door het bestuur aangestelde functionarissen belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.
1.4 Coördinator kwaliteitsmanagement: de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van de klacht in het klachtensysteem van Match and Work is Karlijn Schoenmakers karlijn@matchandwork.nl. Lees; Karlijn Schoenmakers is tevens één van de directieleden van Match and Work.
1.5 Klager: Een persoon die een klacht indient.

Nieuwsgierig geworden?
'Wij komen graag langs voor een kop koffie.’
Contact ons