Search
``Algemene voorwaarden``
Algemene Voorwaarden

Match and Work B.V.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Match and Work B.V.
1. Partijen

1. Match and Work: Match and Work B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66646839, gevestigd te Breda aan de Van Speykweg 7 (4819 BM), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Match and Work:
Website: www.matchandwork.nl
Email: info@matchandwork.nl
Telefoonnummer: 06 – 829 906 51 en 06 – 183 694 58
3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Match and Work.
4. Kandidaat: de persoon die na de selectie door Match and Work wordt voorgedragen aan de Opdrachtgever en/of de daadwerkelijke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Match and Work.
5. Arbeidsovereenkomst: wat het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, dan wel een andere contractuele relatie met de Kandidaat, in de breedste zin van het woord, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken.

2. Toepasselijkheid

1. Match and Work verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Match and Work en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen (contractueel of niet-contractueel) tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
4. Derden die door Match and Work bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Match and Work is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld in de offerte of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Match and Work van omvang, type en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Match and Work.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Match and Work.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten of verlengingen.
6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Match and Work een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Match and Work, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
7. De overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende capaciteit (personeel en middelen) van Match and Work om de overeenkomst te kunnen nakomen.
8. Match and Work behoudt zich het recht om een overeenkomst te ontbinden indien er redenen bestaan op grond waarvan de diensten in redelijkheid niet (meer) van Match and Work kunnen worden verlangd. Van de weigering doet Match and Work schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
9. Match and Work is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Opdrachtgever en de Kandidaat of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Match and Work speelt hierbij geen enkele rol.

4. Uitvoering door Match and Work

1. Match and Work voert werkzaamheden uit voor de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Match and Work zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Match and Work worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Match and Work uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven. Match and Work heeft het recht om alles wat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.
2. Match and Work zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de leveringen trachten te verrichten. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Opdrachtgever Match and Work altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over kan worden gegaan.
3. Dienstverlening geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst.
4. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Match and Work de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Match and Work dit als een aanvullende opdracht bij de Opdrachtgever in rekening. Match and Work mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Match and Work zijn toe te rekenen.
5. Het staat Match and Work vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Match and Work het recht om namens en voor rekening van de Opdrachtgever aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval Match and Work een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
7. Match and Work behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht te gebruiken werkwijzen en hulpmiddelen. Match and Work behoudt zich (derhalve) tevens het recht voor om wijzigingen aan te brengen in werkruimten, de locatie hieronder begrepen, en bij de dienstverlening betrokken personeel.
8. Voordrachten van Kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; Match and Work gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de Kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn (zoals behaalde diploma’s en dergelijke). Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat. Match and Work sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van Kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden of een arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst, werkplekovereenkomst of plaatsingsovereenkomst hebben ontvangen , zoals, maar niet beperkt tot, het (achteraf gebleken) ongeschikt blijken van de Kandidaat.
9. Match and Work is, tenzij anders overeengekomen, geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de Opdrachtgever voor te dragen Kandidaat selecteert. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.

5. Verbintenissen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever stelt Match and Work in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Match and Work.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Match and Work aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Match and Work worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie. Indien de benodigde gegevens of informatie niet tijdig aan Match and Work zijn verstrekt, heeft Match and Work het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie.
4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Match and Work en/of derden.
5. Match and Work kan de Opdrachtgever verplichten een aansprakelijkheidsverzekering voor particuliere wettelijke aansprakelijkheid (AVP) en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en/of enig andere relevante (aansprakelijkheids)verzekering af te sluiten.
6. De Opdrachtgever is gehouden diensten die zij van derden ontvangt die enig verband houden met de diensten van Match and Work aan Match and Work te melden.
7. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, medewerkers van Match and Work of van ondernemingen waarop Match and Work beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, te ronselen voor derden of zelf in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
8. Opdrachtgever dient de Kandidaat op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van Match and Work door een kopie daarvan te verstrekken en Kandidaat dient zich daaraan te verbinden.
9. In verband met de veiligheid van de Kandidaat en derden is Kandidaat gehouden alle door Match and Work en/of extern ingehuurde dienstverleners en begeleiders gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen.
10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Match and Work voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Match and Work aan derden bekend te maken. In het geval dat Opdrachtgever toch een Kandidaat die door Match and Work is geïntroduceerd bij een ander persoon, bedrijf of instelling voorstelt, en dit binnen 12 maanden zou leiden tot een Arbeidsovereenkomst, is Opdrachtgever alsnog verplicht het honorarium van die opdracht te vergoeden aan Match and Work.
11. Indien de Opdrachtgever een door Match and Work geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een Arbeidsovereenkomst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na de introductie van de Kandidaat door Match and Work alsnog een Arbeidsovereenkomst aangaat, is Opdrachtgever alsnog verplicht het honorarium van die opdracht of plaatsingsfee te vergoeden aan Match and Work.

6. Garantiebepaling

1. Indien de aanstelling van een Kandidaat wordt beëindigd binnen de eerste maand van de looptijd van de Arbeidsovereenkomst of proefplaatsingsovereenkomst van de Kandidaat, wordt de opdracht beschouwd als zijnde niet geslaagd, tenzij:
a) Opdrachtgever Match and Work niet binnen vijf (5) werkdagen na de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst of proefplaatsingsovereenkomst schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de beëindiging van de Arbeidsoverkomst of proefplaatsingsovereenkomst.
b) De beëindiging het gevolg is van het wijzigen of nalaten van door de Opdrachtgever beloofde c.q. toegezegde Arbeidsovereenkomst aan de Kandidaat.
c) De essentiële kenmerken van de functie zijn gewijzigd.
d) De beëindiging van de Arbeidsovereenkomst het gevolg is van dwang, personeelsvermindering, herstructurering, reorganisatie, fusie of overname.
e) Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de volledige betaling van het honorarium binnen de betalingstermijn.
2. In het geval zoals beschreven staat in het voorgaande lid, heeft Match and Work twee (2) maanden de tijd om een vervanger te vinden zonder dat hier een honorarium voor verschuldigd is van Opdrachtgever aan Match and Work. Mocht dit niet lukken, dan zal Match and Work 50% van het honorarium exclusief BTW crediteren.

7. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Match and Work niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. De betalingen worden ofwel verricht door de Opdrachtgever ofwel van overheidswege waarbij de Opdrachtgever de wettelijke eigen bijdrage verschuldigd is. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, afwikkeling, toewijzing en continuering van vergoeding van overheidswege (zoals een subsidie).
4. Match and Work zal haar factuur na afloop van iedere maand versturen. De Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 dagen na ontvangst te voldoen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Match and Work terstond gerechtigd om de Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Match and Work is het de Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
7. Match and Work heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten en/of eventueel opgeleverde elektronische presentaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang de Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Match and Work niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
8. Match and Work is gerechtigd haar tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een buitengewone stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
9. Match and Work is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn in rekening te brengen.
10. Indien Match and Work in redelijkheid twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, dan is zij bevoegd een kredietwaardigheidsonderzoek te (laten) doen alvorens zij tot verdere dienstverlening overgaat.

8. Duur en (tussentijdse) beëindiging en wijziging van de overeenkomst

1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
2. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd die noodzakelijk is voor de voltooiing van de opdracht, kunnen, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds niet worden opgezegd, behoudens indien de Opdrachtgever het gehele overeengekomen tarief voldoet. Deze bepaling is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan Match and Work kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat Match and Work de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
3. Duurovereenkomsten, die niet door volbrenging van de opdracht eindigen, worden aangegaan voor een periode zoals in de hoofdovereenkomst beschreven of anders voor onbepaalde tijd. Duurovereenkomsten zijn door de Opdrachtgever tegen het einde van iedere maand opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Bij een eerdere opzegging is de Opdrachtgever het gehele overeengekomen tarief over de resterende periode van de opzegtermijn verschuldigd als onkosten/schadevergoeding.
4. Match and Work is gerechtigd om duurovereenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen op grond van gewichtige redenen. Partijen komen (niet-limitatief) overeen dat er sprake is van gewichtige redenen indien:
a) Match and Work de diensten niet kan of behoort door te zetten;
b) Een gevaarsituatie voor Match and Work ingezette personeel is of dreigt te ontstaan en dit gevaar niet kan worden afgewend;
c) De Opdrachtgever weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
d) De omvang of zwaarte van de diensten door een (gewijzigde) (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en Match and Work en de Opdrachtgever geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
e) De Opdrachtgever zich dusdanig gedraagt jegens medewerkers of opdrachtgevers van Match and Work, dat de voortzetting van de diensten ernstig bezwaard wordt en daardoor in redelijkheid niet meer mogelijk is of dat het voorbestaan van de overeenkomst van Match and Work met personeel of andere opdrachtgevers in gevaar komt;
f) Er vóór aangaan van de overeenkomst onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, terwijl aannemelijk is dat Match and Work de overeenkomst in de huidige opzet niet zou zijn aangegaan indien Match and Work met de juiste en volledige gegevens bekend zou zijn;
g) De Opdrachtgever ondanks schriftelijk aanmaningen zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt;
h) Op het moment dat Match and Work, als gevolg van een niet aan haar verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding ontvangt van of via de Opdrachtgever en – indien dit een andere entiteit is – de Opdrachtgever deze ook niet voor eigen rekening neemt;
j) Aan de Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld en geen volledige zekerheid voor betaling afgeeft; k) Er anderszins redenen zijn op grond waarvan in redelijkheid niet van Match and Work verwacht kan worden de diensten voort te zetten.
6. Bij opzegging, ontbinding of een andere aanleiding voor beëindiging van de overeenkomst is Match and Work niet verplicht om de Opdrachtgever bij een concullega aan te dragen. Match and Work zal in redelijk de Opdrachtgever ondersteunen bij het vinden van een andere onderneming dan Match and Work. Alle daarmee gemoeide kosten kunnen op de Opdrachtgever worden verhaald.

9. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Indien de prestatie niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Opdrachtgever dit binnen een maand na levering bij Match and Work te melden.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Match and Work het gebrek
kosteloos naar redelijkheid herstellen, vervangen of alsnog correct nakomen. Het voorgaande geldt zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op ontbinding of enige schadevergoeding.
3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een ernstige fout die aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, de Opdrachtgever Match and Work omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, de Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, vervalt het recht op herstel, vervanging of nakoming zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande toerekening van de fout aan Match and Work ligt bij de Opdrachtgever.
4. Mocht Match and Work onverwijld jegens de Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Match and Work gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de verzekering niet tot uitkering overgaat, het bedrag van het honorarium dat Match and Work voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
5. De Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
6. Aansprakelijkheid van Match and Work reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Match and Work voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade (van derden) doordat Match and Work heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
8. De Opdrachtgever vrijwaart Match and Work voor aanspraken van derden, waarvan de oorzaak aan de Opdrachtgever te wijten is.
9. Match and Work kan louter aansprakelijk zijn voor haar eigen handelen en dat van haar medewerkers, derhalve niet die van derden en kandidaten.
10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Match and Work tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien Opdrachtgever schade lijdt moet dit terstond aan Match and Work worden gemeld. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk te beperken.
11. Match and Work zal tijdens haar diensten rekening houden met de fysieke en psychische gesteldheid van de Kandidaat. De Kandidaat verklaart zich bekend met de intensiteit van de diensten van Match and Work en bevestigd aan de gestelde c.q. gevraagde vereisten te voldoen.
12. De Kandidaat is zich ervan bewust dat de diensten van Match and Work eventueel in de buitenlucht kunnen plaatsvinden, hetgeen ongemak kan veroorzaken en gevolgen kan hebben voor de gezondheid of gesteldheid van de Kandidaat. De Kandidaat is bekend met, en accepteert, deze gevolgen.
13. Match and Work is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens of na de geleverde dienst(en).
14. Match and Work staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van de Kandidaat. De inhoud van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Kandidaat kan andere en/of aanvullende voorwaarden bevatten dan zoals aanvankelijk is weergeven door Opdrachtgever en/of de Kandidaat. De daadwerkelijke voorwaarden dienen partijen derhalve zelfstandig te onderhandelen en overeen te stemmen.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Match and Work geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen,
verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie,
transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Match and Work opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Match and Work onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Match and Work bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Match and Work bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Privacy, geheimhouding en intellectueel eigendom

1. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Match and Work onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van de Opdrachtgever en derden verwerkt. De Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door de Opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt of anderszins door Match and Work gehost of verwerkt worden. Bij de Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Opdrachtgever staat er jegens Match and Work voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Match and Work van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
2. De Opdrachtgever kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Opdrachtgever. Match and Work zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Match and Work begrepen en komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
3. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen of in het kader van een gerechtelijke procedure. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van Match and Work, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door de Opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden.
4. Match and Work behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Met betrekking tot de door of namens Match and Work uitgebrachte adviezen en/of publicaties terzake de dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij Match and Work. De advisering omtrent de dienstverlening en verband houdende stukken blijven eigendom van Match and Work.
5. Met betrekking tot de door of namens Match and Work geleverde stukken zoals: adviezen, publicaties, overeenkomsten, ontwerpen, software etc, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Match and Work worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.
6. Match and Work heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
7. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Match and Work alle dossierstukken tot 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst bewaard in verband met kwaliteitscontroles.

12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Match and Work zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Match and Work is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Match and Work.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan
voortvloeiend uit deze overeenkomst en lukt het partijen niet om in der minne tot een oplossing te komen, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin Match and Work haar (hoofd)vestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Match and Work haar (hoofd)vestiging heeft.